Video streaming by Ustream ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ομιλίες) ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ... http://apokalipsistora.blogspot.gr/2011/12/blog-post_21.html ...{κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ...

< ΟΛΑ, ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ >

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Απόδειπνο και Χαιρετισμοί της Παναγίας


TO ΤΥΠΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Tὸ Νόημα τῶν ἱερῶν Ἁκολουθιῶν

*Το σύνολο των ακολουθιών αποτελεί μία αληθινή «λειτουργική θεολογία» ασύγκριτου πλούτου που ανάγεται στο κήρυγμα και στη ζωή των Αποστόλων. Βρίσκουμε εκεί όλα τα εξέχοντα γεγονότα της ιστορίας της λυτρώσεως, ό, τι ρωμαλέο και φωτεινό υπάρχει στη διδασκαλία των Πατέρων και της Εκκλησίας, τον ίδιο τον χυμό τους. Παρασυρόμαστε γρήγορα από τη ρωμαλέα κίνηση αυτής της θαυμαστής συνθέσεως που ανακεφαλαιώνει όλα τα στάδια της αποκαλύψεως και ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες της πνευματικής ζωής...περισσότερα »
Περιεχόμενα Τυπικοῦ
 1. Ὀμάδα συζητήσεως «ΑΝΑΛΟΓΙΟΝ»


 1. Τυπικά
  1. Τό ἰσχύον Τυπικόν (ΤΑΣ), καί τό Τυπικόν τῶν «ἁσματικῶν ἀκολουθιῶν»
  2. Τυπικόν Βιολάκη [Τ.Μ.Ε.] - Προθεωρία (ἀπὸ τὸν κ. Δημήτριο Παφίλη) [1ΜΒ]
  3. Τυπικὸν τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Λαύρας τοῦ Ὁσίου Σάββα, ἔτους 1545.
  4. Τὸ Ρωσικὸν Τυπικόν
  5. Τυπικόν Ὄρθρου Ἐνοριῶν
  6. Τυπική Διάταξις τῆς Κυριακῆς (παραδείγματα τοῦ Τυπικοῦ τοῦ Ὄρθρου)
    
  «Τὸ σήμερον ἰσχῦον Τυπικὸν στὴν Ἐκκλησία μας εἶναι τὸ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Τυπικὸν τὸ καταρτισθὲν ὑπὸ Γεωργίου Βιολάκη. Ἀποτελεῖ συνέχεια τοῦ Ἱεροσολυμιτικοῦ τυπικοῦ (ς’ αἰών μ.Χ.) καὶ τοῦ τυπικοῦ τοῦ πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου (1838). Φρονοῦμεν ὅτι ἡ ἀκριβὴς τήρησις τοῦ ἐν λόγῳ τυπικοῦ ἐξασφαλίζει τὴν συνέχειαν τῆς παραδόσεως καὶ τὸν ἁγιώτατο σκοπὸ τῆς λατρείας. Καὶ τοῦτο, διότι νεωτερίζουσες τάσεις πολλῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν θεολόγων καὶ ἱεροψαλτῶν ἀπειλοῦν αὐτὴν ταύτην τὴν οὐσίαν καὶ τὸν σκοπὸν τῆς λατρείας, ἀφοῦ ὁ τύπος τῆς λατρείας παρεδόθη ὑπὸ τοῦ ἰδίου τοῦ Θεοῦ. Ποιοῦμεν ἔκκλησιν πρὸς ὅλους τοὺς διακονοῦντας τὴν θείαν λατρείαν νὰ μὴ μετακινήσουν αἰώνια ὅρια ἃ ἔθετο οἱ πατέρες».
   
  Ἀπόστολος Παπαχρήστου, «Ἡ ἀναγκαιότης τῆς ἀκριβοῦς τηρήσεως τοῦ Τυπικοῦ στὴν ὀρθόδοξο λατρεία»,
  περιοδικὸν συμβολή, τ. 2 (2003), σ. 10.

 2. Γενικά
  1. Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱεροψάλτες (ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου) [τοπικὸ ἀντίγραφον]
  2. Ὁ Δεκάλογος τοῦ Ἱεροψάλτη (ἄγραφο τυπικόν)
  3. Χοροί
  4. Ὁ Εὐλογητός
  5. Στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου
  6. Ἀκολουθίαι τῆς Παρακλητικῆς
  7. Ἀκολουθίαι Ἁγίων
  8. Γενικοὶ Τύποι Ἀκολουθιῶν
  9. Ἀνάγνωσις Εὐχῶν, Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελίου (στὸ «Ἐκκλησία καὶ Κανονικότητα»)

 3. Ἑσπερινός
  1. Σὲ γενικὲς γραμμές
  2. Κύριε ἐκέκραξα
  3. Ἑσπέρια στιχηρά
  4. Λιτή

 4. Ὄρθρος
  1. Σὲ γενικὲς γραμμές
  2. Θεὸς Κύριος
  3. Πολυέλεος
  4. Πᾶσα πνοή (πρὸ τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου)
  5. Τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον τῶν Κυριακῶν
  6. Ὁ Ν' Ψαλμός
  7. Στιχολογία τῶν ᾠδῶν
  8. Κανόνες
  9. Καταβασίαι
  10. Οἱ ἀντὶ Καταβασιῶν Εἱρμοί
  11. Συναξάριον
   1. Προθεωρία
   2. Ὅτι πρέπει νὰ ἀναγινώσκονται στὴν Ἐκκλησία τὰ παθήματα ὑπὲρ Χριστοῦ τῶν Ἑορταζόντων Ἁγίων
  12. Στιχολογία τῆς Τιμιωτέρας
  13. Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν (πρὶν τὰ Ἐξαποστειλάρια)
  14. Αἶνοι
  15. Δοξολογία
  16. Τροπάριον μετὰ τὴν Δοξολογία
  17. Ἀπόστιχα τῶν αἴνων
  18. Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι

 5. Θεία Λειτουργία
  1. Γενικὰ περὶ Θείας Λειτουργίας
  2. Τυπικά - Μακαρισμοί ἢ Ἀντίφωνα;
  3. Τυπικὰ καὶ μακαρισμοὶ ἐν τῇ Λειτουργίᾳ
  4. Τροπάρια τῶν Μακαρισμῶν
  5. Ἀντίφωνα Λειτουργίας
  6. Τρισάγιος Ὕμνος
  7. Τὰ Προκείμενα τῶν Ἀποστολικῶν περικοπῶν
  8. Περὶ τοῦ Ἀλληλουιαρίου
  9. Λειτουργικά
  10. Καὶ πάντων καὶ πασῶν
  11. Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν

 6. Τριῴδιον
  1. Τάξη τῶν Ἀκολουθιῶν στὴν περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς (περίληψη)

 7. Ἔκτακτες Ἀκολουθίες
  1. Ἀκολουθία τοῦ Μνημοσύνου
  2. Ἀκολουθίαι τῶν Παρακλήσεων

*      *      *

Ὁ ὁρισμὸς τοῦ ΤΥΠΙΚΑΡΗ: Σὲ μιὰ πανήγυρι τῆς Μονῆς τῶν Ἰβήρων, στὰ παληὰ χρόνια πῆγε καὶ ἕνας διάκος ἀπὸ τὸν κόσμο. Ἔλαβε μέρος στὴν μεγάλη Ἀγρυπνία. Στὸν Ὄρθρο ὁ Τυπικάρης τοῦ λέγει: «Πρόσεξε, διάκο, ἐμεῖς ἐδῶ λέμε "Τὴν Θεοτόκον ἐν ὕμνοις μεγαλύνομεν". Ὁ διάκος κούνησε τὸ κεφάλι καὶ σὰν ἦλθεν ἡ ὥρα ἐκφωνεῖ ὅπως ἤξερε "Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ Φωτός, ἐν Ὕμνοις τιμῶντες μεγαλύνομεν". Μόλις μπῆκε μέσα στὸ Ἱερὸ ὁ Τυπικάρης τοῦ λέγει "Διάκο γδύσου, δὲν θὰ συνεχίσης". Πεισμωμένος ὁ διάκος γδύθηκε (ἀπεδύθη τὰ διακονικὰ ἄμφια δηλαδή) καὶ ἔφυγε ἀπ' τὸ Μοναστῆρι. Τὰ χρόνια πέρασαν. Καὶ ὁ διάκος ἔρχεται στὴν Πανήγυρι δεσπότης πιά. "Μὲ θυμᾶσαι", λέγει στὸν γερο-Τυπικάρη, "εἶμαι ὁ διάκος ποὺ ξέντυσες κάποτε ἐπειδὴ παρήκουσα τὴν ἐντολή σου". Τὸν κοίταξε καλά-καλά ὁ Τυπικάρης καὶ τοῦ ἀπαντᾶ: "Καὶ τώρα ἂν δὲν ὑπακούσῃς θὰ σὲ ξεντύσω"Ἔτσι διατηροῦνται οἱ Τυπικὲς διατάξεις, Ἅγιοι Πατέρες.
[ἀπὸ τὸ βιβλίον «Ὁδηγὸς Ὀρθοδόξου Προσκυνητοῦ» (ἔκδοσις γ'), σ.124-125, Ἀρχιμανδρίτου Δοσιθέου, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας]
*      *      *
Γιὰ τὶς Τυπικὲς διατάξεις βασιστήκαμε στὶς ἐξῆς ἀναφορές:
 1. [Τ.Γ.Ρ.] Τυπικὸν ὑπὸ τοῦ Οἰκονόμου Γεωργίου Ρήγα (1884-1961), ἐκδοθὲν ὑπὸ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἰδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, Θεσσαλονίκη 1994.
  • Ἀπὸ τὸν Πρόλογο τοῦ ἐν λόγῳ Τυπικοῦ: «Ἡμεῖς, ἀποτολμῶντες τὴν σύνταξιν τοῦ ἀνὰ χεῖρας, δὲν ἐπιθυμοῦμεν οὔτε καινοτόμοι οὔτε νεωτερισταὶ νὰ φανῶμεν κανονίζοντες νέας τινὰς διατάξεις, ἀλλ’ οὐδὲν ἄλλο πράττομεν, ἤ, στηριζόμενοι εἰς τὸ ῥηθὲν Τυπικὸν τῆς Μονῆς τοῦ ἁγίου Σάββα ἀφ’ ἑνός, καὶ εἰς τὰ ὑπὸ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας ἐκδοθέντα τοιαῦτα (ταῦτα δέ εἰσι, τὸ ὑπὸ τοῦ Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου ἐκδοθὲν καὶ τὸ ὑπὸ τοῦ Γεωργίου Βιολάκη) ἀφ’ ἐτέρου, τέλος δὲ τὰς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τηρουμένας τυπικὰς διατάξεις καὶ τὴν ἐκ παίδων πεῖραν ἡμῶν ὁδηγοὺς ἔχοντες, ἐκτίθεμεν σαφῶς καὶ ἐπακριβῶς πᾶσαν τυπικὴν διάταξιν, ἵνα μὴ ὁ ἀναγνώστης μένῃ ἐν ἀμφιβολίᾳ καὶ διὰ τὰς ἐλαχίστας τῶν λεπτομερειῶν».
 2. [Τ.Μ.Ε.] Τυπικὸν τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας ὑπὸ Γεωργίου Βιολάκη, ἔκδ. Βασ. Δ. Σαλίβερος, Ἀθῆναι [χωρὶς ἡμερομηνία].
  • Αὐτὸ τὸ Τυπικὸν γέμει καινοτομιῶν. Ὅπως εἶναι ἡ ἀντίθετη μὲ τοὺς Κανόνες μεταφορὰ τῆς γονυκλισίας τῆς Πεντηκοστῆς ἀμέσως μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, ὅπως εἶναι ἡ λάθος θέση τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, ὅπως εἶναι ἡ μεταφορὰ τῆς Λιτῆς στὸ Μεσονυκτικό (!), ὅπως εἶναι ἡ μεταφορὰ τῆς Ἀρτοκλασίας πρὶν τὰ Ἀπόστιχα, κτλ.
 3. [Δ.Ε.Ε.] Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
 4. [ΣΥΛ] Συλλειτουργικὸν - ἤτοι ἡ Τάξις Ἀναγνώστου καὶ Ψάλτου, Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, Ἅγιον Ὅρος 1997.
 5. [ΕΓΚ] Ἐγκόλπιον τοῦ Ἀναγνώστου, Ἔκδοσις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔκδοσις Α' 1961, ἔκδοσις ΙΔ' 1996.
 6. [Η.Ο.Π.] Ἡμερολόγιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεῖου
 7. Ὠρολόγιον τὸ Μέγα, Ἔκδοσις τῆς Ἀποστ. Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἔκδ. Α' 1973, Ἔκδ. Γ' 1995.
 8. [Μ.Ε.] Εὐχολόγιον τὸ Μέγα, βάσει τῆς ἐν Βενετίᾳ Β' ἐκδόσεως 1862, ἐκδοτικὸς οἶκος "Ἀστήρ".
 9. [ΔΗΜ-ΙΙ] Εὐχολόγια, Δημητριέφσκυ, Τόμος ΙΙ, Κίεβο 1901.
 10. [ΙΕΡ] Ἱερατικόν, Ἔκδοσις Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔκδ. Α' 1962, ἀνατύπ. Ζ' 2000.
 11. Ἑορτολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Κωνσταντίνου Θ. Πλατανίτου, Πρωτοπρεσβυτέρου, Ἐκδ. Ἀποστ. Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἔκδ. Α' 1974, Ἔκδ. Δ' 1997.
 12. ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ τοῦ Προφήτου καὶ Βασιλέως Δαυίδ μετὰ τῶν ἐννέα ᾠδῶν καὶ τῆς ἐρμηνείας, ὅπως δεῖ στιχολογεῖσθαι τὸ Ψαλτήριον ἐν ὅλῳ τῷ ἑνιαυτῷ, ἔκδοσις δωδεκάτη - ἐκ τῆς ἐν Βενετίᾳ ὀγδόης ἐκδόσεως γενομένης κατ' ἔγκρισιν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἔκδ. Βασ. Δ. Σαλίβερος, χωρὶς χρονολογία.
 13. [ΝΜ] Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος Μπαρούσης (Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης), Ἡ ἀνάγνωση τῶν εὐχῶν τῆς Θείας Λειτουργίας, Α' Λειτουργικὸ Συνέδριο "Τὸ μεγαλεῖο τῆς Θείας Λατρείας - Παράδοση ἢ ἀνανέωση", 27 Φεβρ. - 1 Μαρ. 2002, Α.Π.Θ. [Θεοδρομία, τ. Δ' 1-3, 2002].
*   *   *

Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ - πατέρας Ιωάννης... (ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ)
Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ.....ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΙΩΑΝΝΗ (ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΟΝ)
**********************
 Τό έργο τού κληρικού αρχίζει από τό Ιερό, προετοιμάζεται στόν άμβωνα, καί ολοκληρώνεται μέσα στήν κοινωνία, γιά μία πραγματική Ιεραποστολή η οποία στόχο έχει τήν αναγέννηση τού ανθρώπου καί τής κοινωνίας, στήν υπηρεσία πρός τόν ασθενή, στήν καταπολέμηση τής υποκρισίας καί τού ψεύδους, στήν διακονία τής αλήθειας, η οποία είναι μία. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός...
  
Ακολουθήστε με σέ αυτή τήν διαδρομή, κάνοντας κλικ επί τής επικεφαλίδος...

ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

Εφ' όλης τής ύλης... Απαντήσεις επί τού σχίσματος... στο ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...

*πατέρας Ιωάννης Γλιόγκος πρωτοπρεσβύτερος - πνευματικός (Συγγραφεύς & Συντάκτης) 

προσοχή η ερμηνεία τών κωδικών στό τέλος τής σελ. * 1)...Κωδικός:202 Τό Ν.Η. εισήχθη παρανόμως, καί είς τούτο έγκειται Η ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΗΣ ΠΑΡΑΕΚΚΛΗΣΙΑΣ... διότι, Τό Γρηγοριανόν ή νέον ημερολόγιον, εισήχθη είς τήν Εκκλησίαν μονομερώς καί αντικανονικώς, παρά τά θέσμια τών επτά Οικουμενικών Συνόδων, καί τήν αιωνόβιον πράξιν τής Ορθοδόξου Εκκλησίας... 2)...Κωδικός:202 Τό Ν.Η. διέσπασε τήν ενότητα τής Εκκλησίας, καί είς τούτο έγκειται ώς... περισσότερα »

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
"Προσέχετε λοιπόν ο καθένας σας τον εαυτό του καθώς και όλο το ποίμνιο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους, για να ποιμαίνετε την εκκλησία του Κυρίου και Θεού, που την απέκτησε με το ίδιο του το αίμα. Γιατί εγώ ξέρω τούτο, ότι μετά τη δική μου επίσκεψη θα εισβάλουν άναμεσά σας λύκοι επικίνδυνοι, που δεν θα σπλαχνίζονται καθόλου το ποίμνιο. Και από εσάς τους ίδιους θα παρουσιαστούν ορισμένοι άνδρες που θα διδάσκουν διαστρεβλωμένη την αλήθεια, με σκοπό να παρασύρουν τους μαθητές για να τους ακολουθήσουν" (Ευαγγελιστής Λουκάς, Πράξεις: 20, 28-30).
"Όποιος παραβαίνει τη διδαχή του Xριστού και δεν μένει σταθερά σ'αυτήν, αυτός δεν έχει τον Θεό. Όποιος παραμένει σταθερά στη διδαχή του Xριστού, αυτός έχει και τον Πατέρα και τον Υιό. Aν σας επισκέπτεται κάποιος και δεν διδάσκει αυτήν τη διδαχή, μην τον δέχεστε στο σπίτι σας και μην τον καλωσορίζετε. Γιατί στην πραγματικότητα, όποιος τον καλωσορίζει, γίνεται συμμέτοχος στα έργα αυτού τα πονηρά" (Ευαγγελιστής Ιωάννης, Β΄Επιστολή Ιωάννου: 1, 9-11)
Σύμφωνα με την Ορθόδοξη εκκλησιολογία, Εκκλησία και Ορθοδοξία ταυτίζονται. Η Εκκλησία είναι οπωσδήποτε Ορθόδοξη και η Ορθοδοξία είναι η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, το Σώμα του Χριστού. Και επειδή ο Χριστός είναι ένας, άρα και η Εκκλησία είναι μία. Γι’ αυτό ποτέ δεν νοείται διαίρεση στην Εκκλησία. Μόνο χωρισμό από την Εκκλησία έχουμε. Σε συγκεκριμένες δηλαδή ιστορικές στιγμές οι αιρετικοί και οι σχισματικοί αποκόπηκαν απ’ αυτήν, κι έτσι έπαψαν να είναι μέλη της. Η Εκκλησία κατέχει το πλήρωμα της αλήθειας, όχι μιας αφηρημένης αλήθειας, αλλά ενός τρόπου ζωής που σώζει τον άνθρωπο από το θάνατο και τον κάνει ‘’κατά χάριν Θεό’’. Αντίθετα, η αίρεση αποτελεί ολική ή μερική άρνηση της αλήθειας, ένα κομμάτιασμά της, που έτσι παίρνει το χαρακτήρα και την παθολογία μιας ιδεολογίας. Χωρίζει τον άνθρωπο από τον τρόπο υπάρξεως που έδωσε ο Θεός στην Εκκλησία Του και τον θανατώνει πνευματικά.
Τα δόγματα επίσης, τα οποία περικλείουν τις υπερβατικές αλήθειες της πίστεώς μας, δεν είναι αφηρημένες έννοιες και διανοητικές συλλήψεις, ούτε, πολύ περισσότερο, μεσαιωνικός σκοταδισμός ή θεολογικός σχολαστικισμός. Εκφράζουν την εμπειρία και το βίωμα της Εκκλησίας. Γι’ αυτό, όταν υπάρχει διαφορά στα δόγματα, υπάρχει οπωσδήποτε και διαφορά στον τρόπο ζωής. Κι όποιος υποτιμά την ακρίβεια της πίστεως, δεν μπορεί να ζήσει την πληρότητα της εν Χριστώ ζωής. Ο Χριστιανός πρέπει να δεχθεί όλα όσα αποκάλυψε ο Χριστός. Όχι ένα ‘’μίνιμουμ’’, αλλά το σύνολο. Γιατί στην ολότητα και την ακεραιότητα της πίστεως διασώζονται η καθολικότητα και η ορθοδοξία της Εκκλησίας. Έτσι εξηγούνται οι μέχρις αίματος αγώνες των αγίων Πατέρων για τη διαφύλαξη της πίστεως της Εκκλησίας, καθώς και η μέριμνά τους για την διατύπωση, με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, των ‘’όρων’’ των Οικουμενικών Συνόδων. Οι ‘’όροι’’ αυτοί δεν σημαίνουν τίποτε άλλο παρά τα όρια, τα σύνορα της αλήθειας, για να μπορούν οι πιστοί να διακρίνουν την Εκκλησία, ως Ορθοδοξία, από την αίρεση.
Οι ετερόδοξοι, με το να αρνηθούν την πληρότητα της αλήθειας, χωρίστηκαν από την Εκκλησία. Γι’ αυτό και είναι αιρετικοί. Επομένως στερούνται την αγιαστική χάρη του Αγίου Πνεύματος, και τα ‘’Μυστήρια’’ τους είναι άκυρα. Το βάπτισμα λοιπόν, που τελούν, δεν μπορεί να τους εισαγάγει στην Εκκλησία του Χριστού.
«Τους γαρ παρά των αιρετικών βαπτισθέντας ή χειροτονηθέντας ούτε πιστούς ούτε κληρικούς είναι δυνατόν», μας λέει ο ΞΗ’ κανόνας των Αγίων Αποστόλων. Και ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης συμπληρώνει: «Όλων των αιρετικών το βάπτισμα είναι ασεβές και βλάσφημον και ουδεμία κοινωνίαν έχει προς το των Ορθοδόξων».
ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ
"Ούτος ο επάρατος όφις δια των αυτώ πειθηνίων Λατίνων περί Θεού καινάς εισφέρει φωνάς".
[Μετάφραση: Πάλι ο καταραμένος όφις (= ο Διάβολος) δια των πειθηνίων οργάνων του, των παπικών, καινούργιες περί Θεού εισάγει διδασκαλίες].
("Λόγοι αποδεικτικοί περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος", Λόγος α΄)
ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
"Ο ένας Αντίχριστος είναι ο Πάπας, και ο άλλος είναι αυτός που είναι στο κεφάλι μας, χωρίς να ειπώ το όνομά του• το καταλαβαίνετε, μα λυπηρόν είναι να σας το ειπώ, διότι αυτοί οι Αντίχριστοι είναι εις την Απώλειαν, καθώς το έχουν" (Διδαχή 8η). "Τον Πάπα να καταράσθε, διότι αυτός θα είναι η αιτία του κακού" (90η Προφητεία)
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
"Εμείς δι'ουδέν άλλο απεσχίσθημεν των Λατίνων, αλλά διότι είναι όχι μόνον Σχισματικοί, αλλά και Αιρετικοί. Δια τούτο σας παρακαλώ αποφεύγετε τους Παπικούς όπως φεύγει κάποιος από φιδιού και από προσώπου πυρός, αλλά και τους "Ορθοδόξους" που σχετίζονται με παπικούς. Όσο πιο μακρυά φεύγει κανείς απ' αυτούς τους "Ορθοδόξους", τόσο πιο κοντά έρχεται εις τους Αγίους Πατέρες.
Ενώ όσο πιο κοντά τους έρχεται, τόσο πιο πολύ απομακρύνεται από τους Αγίους μας. Δεν χωρεί καμμία συγκατάβασις σε ό,τι έχει σχέση με την Ορθόδοξη Πίστη μας"
ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
"Εάν συνεχισθή η εναντίον μας οργή του Θεού, ποια βοήθεια μπορεί να μας προσφέρη η Δυτική αλαζονεία και υπεροψία; Αυτοί ούτε την αλήθειαν γνωρίζουν, ούτε θέλουν και ανέχονται να την μάθουν, αλλά καθώς είναι προκατειλημμένοι από αστηρίκτους υποψίας... εμάχοντο εκείνους που τους έλεγαν την αλήθειαν και εστήριζαν την αίρεσιν με την στάσιν τους. Εγώ μάλιστα σκέπτομαι να γράψω προς τον πρώτον (τον Πάπα Ρώμης Δάμασον) και κορυφαίον από αυτούς... ότι ούτε την αλήθειαν γνωρίζουν, ούτε καταδέχονται να ακολουθήσουν την οδόν δια της οποίας θα ηδύναντο να την μάθουν... και να μην θεωρούν ως αρετήν την υπερηφάνειαν, η οποία είναι αμάρτημα αρκετόν να δημιουργήση, από μόνον του αυτό, έχθραν προς τον Θεόν" (Μεγάλου Βασιλείου, ΕΠΕ 1, 304)
Πάντοτε, λοιπόν, πρέπει να ενθυμούμαστε τον ορισμό του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, που λέγει ότι, "όποιος δεν πιστεύει, όπως πιστεύει η Παράδοση της Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας είναι άπιστος".
Όχι στην ψευδοένωση Ορθοδοξίας-παπισμού που προωθείται υπογείως, όχι στην παναίρεση του Οικουμενισμού. Ας έχουμε πάντοτε υπ' όψιν μας, ότι οι αιρέσεις που αλλοιώνουν την περί της Αγίας Τριάδος, του Χριστού και της θείας Χάριτος διδασκαλία της Εκκλησίας, επιφέρουν σημαντικές αλλαγές και στη ζωή των πιστών της, διαμορφώνοντας αλλοιωμένη και στρεβλή σωτηριολογία και πνευματικότητα, λόγος δια τον οποίον τα μέλη της Εκκλησίας, δεν μπορούν να σωθούν. Οι αιρέσεις θα πολεμούν πάντοτε την Εκκλησία, με μεγαλύτερη ένταση, ιδιαίτερα κατά το τέλος των χρόνων.
(Ως πρός τό αιρετικό Βατικανό... οί Πατέρες τόν Καθολικό πού είχε αποσχισθεί απο τήν πραγματική Καθολική Εκκλησία πού είναι η Ορθόδοξη... τόν ονόμαζαν πάντα μέ τήν λατινική του προφορά, δηλαδή κατόλικο αντί γιά καθολικό ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΛΥΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟ... καί τό έλεγαν αυτό όχι από κακία, αλλά γιά νά προφυλάξουν τά πρόβατα από τούς λύκους, πού από δική τους κακία βρέθηκαν έξω απο τήν μάνδρα τής Εκκλησία, καί πάντα είχαν σκοπό, νά αρπάξουν καί ξεσκίσουν τά πρόβατα... ετούτο δέ τό γεγονός τό είδαμε καί τό εμπεδώσαμε μέ τά αίσχη τά οποία διέπραξε ο Πάπας, κατά τίς Σταυροφορίες... πού σκοπό είχε νά λεηλατήσει τήν πόλιν καί τήν Αγίαν τού Θεού Σοφίαν… ο λόγος αυτός ξινίζει μερικούς οι οποίοι όμως λόγο χλιαρότητας πίστεως ή αιρετικής προαιρέσεως σπεύδουν νά ασκήσουν κριτική... αλλά οί Πατέρες δέν ομιλούν μέ μίσος όταν λένε τόν Πάπα νά καταράσθε διότι αυτός είναι η αιτία τού κακού καθώς καί ο Απ.Παύλος πού λέει, πώς όποιος θά σάς διδάξει διαφορετικό Ευαγγέλιο άς είναι ανάθεμα… οί αιρετικοί έχουν υποκριτική αγάπη καί όχι πραγματική... πραγματική αγάπη έχουν οί Άγιοι καί εμείς πρέπει νά έχουμε τό ίδιο πνεύμα μέ αυτούς... οί οποίοι είχαν αγάπη πρώτα γιά τόν Χριστό καί αφού ο Χριστός είπε εγώ είμαι η Αλήθεια.. έχουμε πραγματική αγάπη όταν αγαπάμε τήν Αλήθεια... πού πάει νά πεί ακρίβεια πίστεως...
ο Απ.Παύλος λοιπόν έχει πραγματική αγάπη πρώτα γιά τήν αλήθεια διότι ο Χριστός είναι Αλήθεια... καί άς φαίνεται κακώς λέγοντας <ανάθεμα> κακώς είναι στήν στάση του απέναντι στό ψέμα...
καί όλοι οί Πατέρες στίς οικουμενικές Συνόδους Αναθεμάτισαν τούς αιρετικούς κατά τό Πνεύμα τού Απ.Παύλου... καί στήν συνέχεια τούς απέκοψαν από τό Σώμα τής Εκκλησίας…
Έκτοτε υπάρχουν από την μία (στα δεξιά) τά παιδιά τού Θεού, καί από τήν άλλη (στα αριστερά) τά παιδιά τού διαβόλου... πού ο Χριστός πρώτος τούς ονομάζει έτσι... λέγοντας στούς Εβραίους εσείς δέν είστε παιδιά τού Αβραάμ, αλλά είστε παιδιά τού διαβόλου... καί αυτό τό λέει ο Χριστός... ο Θεός τής αγάπης... η υποκριτική αγαπολογία λοιπόν τών αιρετικών τών αλλόθρησκων καί τών Εβραίων ουδέν ωφελεί... έχουν αποκοπεί από τό σώμα τής Εκκλησίας δέν είναι Χριστιανοί είναι παρασυνάγωγοι καί στήν Αποκάλυψη ενώ λένε ότι ανήκουν στόν Χριστό, ο Χριστός τούς λέει ότι είναι συναγωγή τού Σατανά..
ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Θαῦμα, τὸ ὁποῖο ἐτελέσθη μαζὶ μὲ ἄλλα εἰς ἀνύποπτον χρόνον (πρὸ τοῦ 1924), ἀποδεικνύει σαφέστατα, ὅπως λέγει ὁ ῞Οσιος Νικόδημος ῾Αγιορείτης, ὅτι «περισσότερον εὐαρεστεῖται ὁ Θεὸς εἰς τὴν Τάξιν τοῦ Πασχαλίου καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν τοῦ Καλανταρίου τοῦ ἐδικοῦ μας,(ημερολογίου-εορτολογίου) παρὰ εἰς τὴν ἀκρίβειαν τοῦ Πασχαλίου καὶ Καλανταρίου τῶν Λατίνων»
᾿Επίσης, μαρτυρεῖ ἀναμφισβητήτως, ὅτι πράγματι ὁ Θεὸς «ἀσχολεῖται μὲ τὰ ἡμερολόγια»!
Περὶ τοῦ Θαύματος αὐτοῦ γράφονται συνοπτικῶς στὸ ῾Ιερὸ Πηδάλιον τὰ ἑξῆς:
«῞Ορα τὸν Δοσίθεον (Βιβλίον ΙΒʹ, Περὶ τῶν ἐν ῾Ιεροσολύμοις Πατριαρχευσάντων, σελίδι 1192) διηγούμενον, ὅτι εἰς τὸ Βελιγράδιον, εὑρισκομένου ποτὲ τοῦ ῾Ιεροσολύμων Παϊσίου (1645-1660), ἠκολούθησεν ἕνα θαῦμα, βεβαιωτικὸν μὲν τοῦ ἡμετέρου Καλανδαρίου, ἀναιρετικὸν δὲ τοῦ τῶν Λατίνων· ἤτοι ἡ ζύμη ὑπὸ Λατινίδος μὲν ζυμωθεῖσα κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ προφήτου ᾿Ηλιοῦ, μεταβληθεῖσα δὲ εἰς πέτραν κίσσηρα (ἐλαφρόπετρα) ».
ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ὁ ῾Ιερὸς Δοσίθεος ῾Ιεροσολύμων (1669—1707), ὅτι ὅταν κάποτε ὁ Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων Παΐσιος (1645—1660) εὑρίσκετο στὸ Βελιγράδι συνέβη τὸ ἑξῆς θαῦμα, τὸ ὁποῖο ἐπιβεβαίωσε, ὅτι ἡ ῾Ημερολογιακὴ Μεταρρύθμισις, τὴν ὁποία εἶχε κάμει ὁ Πάπας Γρηγόριος ΙΓʹ τὸ 1582, δὲν ἦταν εὐάρεστη στὸν Θεό.
Μία γυναίκα τοῦ Παπικοῦ δόγματος (Λατινὶς) ἤθελε νὰ ζυμώση κατὰ τὴν 20ὴ ᾿Ιουλίου, ὁπότε τελεῖται ἡ μνήμη τοῦ ῾Αγίου Προφήτου ᾿Ηλιοὺ καὶ εἶναι ἀργία γιὰ τοὺς ᾿Ορθοδόξους.
Τότε, μία εὐσεβὴς ᾿Ορθόδοξος γυναίκα τῆς εἶπε·. «Σήμερόν ἐστιν ἡ ἑορτὴ τοῦ ᾿Ηλιοὺ τοῦ Προφήτου καὶ μὴ ἅπτου ἔργων». ῾Η Λατινὶς ἀπήντησε·. «Δέκα παρῆλθον ἡμέραι ἀπὸ τῆς ἑορτῆς ᾿Ηλιοὺ τοῦ Προφήτου» (τότε ἡ ἡμερολογιακὴ διαφορὰ ἦταν δέκα καὶ ὄχι δεκατριῶν ἡμερῶν)
῎Ετσι λοιπὸν ἄρχισαν νὰ φιλονεικοῦν μεταξύ τους γιὰ τὸ θέμα, ἄν καλῶς προσετέθησαν ἀπὸ τοὺς Παπικοὺς οἱ δέκα ἡμέρες, καὶ στὸ μεταξὺ ἄρχισε τὸ ζύμωμα ἡ Λατινίς. ᾿Αλλά, ὤ τοῦ θαύματος !... μεταβλήθηκε τὸ ζυμάρι στὰ χέρια της σὲ κίσηρα (ἐλαφρόπετρα) !...
Καὶ ἀκούσθηκε στὴν Σερβία τὸ θαῦμα αὐτὸ καὶ μοιράσθηκαν οἱ ἄνθρωποι μεταξύ τους αὐτὴν τὴν πέτρα, γιὰ ἀπόδειξι τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Θαύματος.
῾Ο Πατριάρχης Παΐσιος ἔλαβε καὶ αὐτὸς ἕνα μέρος ἀπὸ τὴν πέτρα, τὸ ὁποῖο μέχρι τώρα εὑρίσκεται κρεμασμένο στὴν Εἰκόνα τοῦ Αγίου Προφήτου ᾿Ηλιοὺ στὸ Μοναστήρι του στὴν ῾Ιερουσαλήμ.
Σχόλιον ἐπὶ τοῦ Θαύματος, ὑπὸ Εὐγενίου Βουλγάρεως
«Κατὰ τὸ 1645, ὅτε ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον ὁ Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων Θεοφάνης, Πατριάρχης τῆς ῾Αγίας Πόλεως εἶχε προχειρισθῆ ὁ Παΐσιος, ἄνδρας ἔνθεος, ὁ ὁποῖος μετῆλθεν ἐπ᾿ ἀρκετὸν καὶ τὸν ἀσκητικὸν βίον, καθ᾿ ὑπερβολὴν ἀκτήμων, ὥστε, κατὰ τὸ εὐαγγελικόν, οὔτε πήραν, οὔτε τίποτε ἄλλο νὰ ἀποκτήσει, καὶ περὶ τὰ θεῖα ζηλωτὴς καὶ ἀνδρεῖος κατὰ τὴν ψυχήν, ὅπως μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ ὁ Δοσίθεος (εἰς τὸ Περὶ τῶν ῾Ιεροσολύμοις Πατριαρχευσάντων, Βιβλ. ιβʹ, Κεφ. βʹ, παραγρ. βʹ), τοῦ ὁποίου τὶς ἴδιες λέξεις ἐγὼ θὰ παρεθέσω.... ῏Ητο, λοιπόν, ἀναγκαία, ὅσον τίποτε ἄλλο, καθὼς ἐγὼ νομίζω, διὰ τοὺς Σέρβους ἡ πετροποιΐα ἀπὸ τὴν ζύμη, γιὰ νὰ μείνουν ἑδραῖοι καὶ στερεοί, ὅπως ἡ πέτρα αὐτὴ στὴν ὁμολογία τῆς ὀρθῆς καὶ Πατροπαραδότου Πίστεως· οὔτε τὴν παλαιὰν ζύμη τῆς εὐσεβείας, τὴν ὁποίαν ἐκ τῶν προγόνων παρέλαβον, σὲ ζύμη νέαν καὶ πρόσφατον τὴν τοῦ Παππισμοῦ νὰ μεταβάλλουν, ὑποχωροῦντες στὴ βία τῶν φρατόρων, οἱ ὁποῖοι πρὸ πολλοῦ ἀγωνίζονται νὰ μεταζυμώσουν αὐτοὺς καὶ μὲ παντοίους τρόπους νὰ ψηλαφοῦν τὴν πληγή. Σὲ κανένα δὲ νὰ μὴ φανῆ, ὅτι ὑπῆρξε μιὰ τόσο μεγάλη θαυματουργία περιττὴ ἐξ αἰτίας μιᾶς μικρᾶς καινοτομίας περὶ τὸ Καλανδάριον (ἡμερολόγιον). Καθ᾿ ὅτι ἐξάπαντος καὶ ῾῾μικρὰ ζύμη, ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ᾿᾿ (Αʹ Κορ. εʹ 6) ».
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΤΟΥ.
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
Γ’.
(≡15Γ_018≡>ΘΕΟΔ. Παρακαλεῖ ὁ βασιλεύς καί ὁ πατριάρχης δι’ ἡμῶν, μαθεῖν
παρά σοῦ, διά ποίαν αἰτίαν οὐ κοινωνεῖς τῷ θρόνῳ Κωνσταντινουπόλεως.
ΜΑΞ. Ἔχετε περί τούτου ἐπιτροπήν ἔγγραφον παρά τοῦ εὐσεβεστάτου
βασιλέως, ἤ παρά τοῦ πατριάρχου;

ΘΕΟΔ. Οὔκ ὤφελες, δέσποτα, ἀπιστῆσαι ἡμῖν. Κἄν γάρ ταπεινός εἰμι,
ἐπίσκοπος ἀκούω· καί οἱ δεσπόται μου συγκλήτου μέρος τυγχάνουσι· καί οὐκ
ἤλθομεν πειράσαι σε· μή δῴη Θεός.
ΜΑΞ. Οἱῳδήποτε τρόπῳ ἤλθατε πρός τόν δοῦλον ὑμῶν, ἐγώ χωρίς πάσης
ὑποστολῆς λέγω τήν αἰτίαν δι’ ἥν οὐ κοινωνῶ τῷ θρόνῳ Κωνσταντινουπόλεως·
Πλήν κἄν ἄλλων ἦν τό ἐρωτᾷν με διά ποίαν αἰτίαν, ὑμῶν ἔστι, τῶν γινωσκόντων
ἀσφαλῶς πλεῖον ἐμοῦ τήν αἰτίαν.
Δ’.
Γινώσκετε τάς γενομένας καινοτομίας ἀπό τῆς ἕκτης ἐπινεμήσεως τοῦ
διελθόντος κύκλου ἀρξαμένας ἀπό Ἀλεξανδρείας διά τῶν ἐκτεθέντων ἐννέα
κεφαλαίων παρά Κύρου, τοῦ οὐκ οἶδα πῶς γεγονότος ἐκεῖσε προέδρου, τῶν
βεβαιωθέντων ὑπό τοῦ θρόνου Κωνσταντινουπόλεως· καί τάς ἄλλας ἀλλοιώσεις,
προσθήκας τε καί μειώσεις, τάς γενομένας συνοδικῶς ὑπό τῶν προεδρευσάντων τῆς
τῶν Βυζαντίων Ἐκκλησίας, Σεργίου λέγω, καί Πύῤῥου, καί Παύλου· ἅστινας
καινοτομίας πᾶσα γινώσκει ἡ οἰκουμένη. Διά ταύτην τήν αἰτίαν οὐ κοινωνῶ, ὁ
δοῦλος ὑμῶν, τῇ Ἐκκλησίᾳ Κωνσταντινουπόλεως. Ἀρθῶσι τά προσκόμματα τά
τεθέντα ὑπό τῶν εἰρημένων ἀνδρῶν, μετ’ αὐτῶν ἐκείνων τῶν θεμένων αὐτά, καθώς
εἶπεν ὁ Θεός· Καί τούς λίθους ἐκ τῆς ὁδοῦ διαῤῥίψατε, καί τήν λείαν καί
τετριμμένην, καί πάσης ἀκανθώδους αἱρετικῆς κακίας ἐλευθέραν ὁδόν τοῦ
Εὔαγγελίου, καθάπερ καί ἦν εὑρίσκων, ὁδεύω πάσης δίχα προτροπῆς ἀνθρωπίνης.
Ἕως δέ ἄν τοῖς (=0141=) τεθεῖσι προσκόμμασι, καί τοῖς τεθεικόσιν αὐτά σεμνύνωνται
οἱ πρόεδροι Κωνσταντινουπόλεως, οὐδείς ἐστιν ὁ πείθων με λόγος ἤ τρόπος
κοινωνεῖν αὐτοῖς.
Ε’.
(≡15Γ_020≡>ΘΕΟΔ. Τί γάρ κακόν ὁμολογοῦμεν, ἵνα χωρισθῇς τῆς κοινωνίας
ἡμῶν;
ΜΑΞ. Ὅτι μίαν ἐνέργειαν λέγοντες θεότητος καί ἀνθρωπότητος τοῦ Θεοῦ καί
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, συγχέετε τόν τε τῆς θεολογίας, καί τῆς οἰκονομίας
λόγον. Εἰ γάρ πεισθῆναι δεῖ τοῖς ἁγίοις Πατράσι, λέγουσιν, Ὧν ἡ ἐνέργεια μία,
τούτων καί ἡ οὐσία μία· τετράδα ποιεῖτε τήν ἁγίαν Τριάδα, ὡς ὁμοφυοῦς τῷ Λόγῳ
γενομένης τῆς αὐτοῦ σαρκός, καί ἐκστάσης τῆς πρός ἡμᾶς καί τῆς αὐτόν τεκούσης
συγγενοῦς κατά φύσιν ταυτότητος.
Τέλος Συζήτησης

Πατέρας ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΙΟΓΚΟΣ
ΟΙ ΑΦΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΠΙ ΒΕΚΚΟΥ
Μία από τίς ελάχιστες φωτογραφίες δυό αφορισμένων καί άλιωτων Ορθοδόξων ιερέων πού συλλειτούργησαν με τούς Καθολικούς στήν Μονή Μεγίστης Λαύρας τού Αγίου Όρους, επί Πατριάρχου Κωνσ/λεως Βέκκου. Η φωτογραφία είναι παρμένη σε σπήλαιο τού Αγίου Όρους γύρω στά 1932, καί δημοσιεύτηκε κατ΄ αρχάς στό περιοδικό "Κήρυξ Ορθοδόξων", αριθ. φύλ. 132...
Οί απεσταλμένοι τού Αυτοκράτορα και του Πατριάρχου Βέκκου, κατά τήν επίσκεψή τους στό Άγιο Όρος μέ σκοπό νά εντάξουν τίς Ιερές Μονές στό σχέδιό τους καί νά συλειτουργήσουν μέ τούς Παπικούς, προσπάθησαν μέ διπλωματία νά τούς φέρουν σε συλλείτουργο. Συνάντησαν όμως σθεναρά αντίσταση από τά περισσότερα Μοναστήρια μέ αποτέλεσμα νά προχωρήσουν σε εγκληματικές ενέργειες πού ούτε οί βάρβαροι αχρίστιανοι πειρατές δέν είχαν κάνει...
Καί αφού έκαψαν τούς ανθενωτικούς μοναχούς στόν Πύργο τής Μονής Ζωγράφου προχώρησαν καί στην Μονή τού Βατοπαιδίου, και επειδή εκεί τους έλεγξαν ως Αιρετικούς, διά τούτο τον μέν Ηγούμενον αφού τον έδεσαν με αλυσίδες τον κατεπόντισαν εις την θάλασσα, τους δε άλλους δώδεκα Μοναχούς, τους απηγχόνησαν είς τόπον λεγόμενον σήμερα Φουρκόβουνον.
Τα ίδια περίπου συνέβησαν και είς την Ιεράν Μονήν τών Ιβήρων, όπου άλλους με καταπόντισαν βυθίζοντας το πλοίο μεταφοράς τους ανοικτά τού Ιβηρητικού πελάγους, άλλους δε, τους πήραν μαζί τους αιχμάλωτους…
Είς την Μεγίστη Λαύρα όμως, όπου τους υποδέχθηκαν επισήμως και μάλιστα με κωδωνοκρουσίες, επακολούθησε η οργή του Θεού…
Κι΄ έτσι, ο μέν Ιεροδιάκονος Λαυριώτης πού συλλειτούργησε έλιωσε όπως τό κερί στην φωτιάαπό σύντομη αρώστια και πέθανε, οί δε άλλοι επτά συλλειτουργήσαντες Ιερομόναχοι ( και κατ΄ άλλους 11 ), βρέθηκαν μετά θάνατον άλιωτοι, τυμπανισμένοι, και αφωρισμένοι, καί των οποίων τά κατάμαυρα λείψανα μέχρι το τέλος του 19ουαιώνος υπήρχαν στον Νάρθηκα του Κοιμητηρίου των Αγίων Αποστόλων σε κοινή θέα προς διδασκαλία και σωφρονισμό εκ των γεγονότων, αλλά και προς παρότρυνση για προσευχές των ανθρώπων πού τους έβλεπαν, ώστε να τους συγχωρήσει και να τους ελεήσει ο Πανάγαθος Θεός διαλύοντας τά σώματά τους…
ΜΙΑ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ...


«Εις αδελφός ήκουε διά τους αφορισμένους όπου είναι εις την Λαύραν του Άθωνος, καί οι όποιοι έδέχθησαν καί συνελλειτούργησαν με τόν Ίωάννην Βέκκον, τόν τότε Λατινόφρονα Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.
Είχε άμφιβολίαν όμως αν είναι πράγματι αληθινά όλα αυτά, καί πάντοτε ερευνούσε και ερωτούσε αν ευρίσκεται κανείς νά τους είδεν, ιδίοις όμμασιν ώς αυτόπτης μάρτυς διά νά πεισθεί από την αμφιβολίαν οπού είχε…
Καί από τους πολλούς οπού ερώτησε τού είπαν ότι ό Πνευματικός τούς έχει ιδεί, καί ήρθε καί με έρώτησε έάν γνωρίζω καί εάν τους είδα ιδίοις όμμασι, καί τον έπληροφόρησα ότι τους είδα καί είναι βεβαιότατα, επειδή εγώ ήρθα εις το Αγιον Ορος, εις τα 1885, ετών είκοσι…
Μετά δύο έτη, επειδή έτυχε νά πάρουμε σιτάρι από την Μονήν Κωνσταμονίτου 1200 οκάδες, πηγαίναμε διά θαλάσσης με την βάρκα την ιδικήν μας νά τό περιλάβομε, όπου ήμουν 22 ετών καί ήτο τόν Σεπτέμβριον μήνα δύο ημέρας μετά του Τιμίου Σταυρού.

Επήγαμε τό εσπέρας καί έμείναμε εις τόν άρσανάν της Μεγ. Λαύρας, όπως τό πρωΐ έξακολουθήσωμε τό ταξίδιόν μας, καθώς καί έγινε.
Μόλις όμως εξακολουθήσαμε ολίγον διάστημα, από τήν Λαύραν, ακούω καί μου λέγει ό Γέροντας μου, Μελέτιος Μοναχός,
«παιδί μου Γαβριήλ εδώ παρεμπρός υπάρχουν οι αφωρισμένοι, οι οποίοι έδέχθησαν τους Λατινόφρονας εις την Μεγίστην Λαύραν, καί συλλειτούργησαν με τόν Ίωάννην Βέκκον καί τους μετ' αύτού, τους οποίους εγώ τους έχω ιδεί καί άλλοτε, αλλά επειδή είσαι νέος καί ίσως νά γίνει κάποτε λόγος καί νά λέγουν μερικοί οτι ψέματα είναι όλα αυτά, και ότι δεν υπάρχουν τίποτα, ούτε άφωρισμένοι, αλλά τά λέγουν διά φοβέρα εις τους ανθρώπους, δι αυτό νά πάμε, νά τους ίδης ιδίοις όμμασι, νά μή πιστεύεις ότι καί αν σου λέγουν μετά, διότι καί ή Αγία Γραφή λέει, ό οφθαλμός είναι πιστότερος της ακοής…
Και λέγοντας ο Γέροντας τα τοιαύτα, φθάσαμε εις ενα άπότομον γκρεμνόν, όπου μόνον να τόν ιδεί ό άνθρωπος τρομάζει, καί μού λέγει,
«εδώ είναι »,
Εγώ δέ περιεργαζόμουν νά τους ιδώ καί τόν λέγω
«με κοροϊδεύεις;»

Λοιπόν γέλασε καί μού λέγει,
«τί νομίζεις, μήπως είναι κανένας Σταυρός ή τίποτα Εικόνες για νά τους βλέπουν οι άνθρωποι και νά κάμνουν τόν Σταυρόν τους; ενώ έχουν του διαβόλου την μορφήν, την οποίαν θά ίδης και τότε θά πιστέψεις...»

Τότε λοιπόν προσεγγίσαμεν εις την απότομον έκείνην χαράδραν καί μετά κόπου πολλού, βγήκαμε έξω, καί μέ τά είκοσι νύχια πού λέει ο λόγος, ανεβήκαμε πέντε-έξι μέτρα καί έπειτα είδα ένα σπήλαιον καί εισήλθαμε, καί βλέπω εκεί μέσα ένα ελεεινόν θέαμα:
Τρεις ανθρώπους ακουμπισμένους εις τόν βράχον, όρθιοι, μέ τά ρούχα, ράσα καί ζωστικά, οι οφθαλμοί ανοικτοί, τά μαλλιά καί τό γένειον καί των τριών μακρύ καί κατάλευκον, τά πρόσωπα των όπως είναι τό χρώμα της φούμας ( μαύρο ), ομοίως καί αι χείρες προς τά κάτω, οι δάκτυλοι ολίγον έστραμμένοι προς τά μέσα, οι όνυχες των χειρών εως 2-4 πόντους μεγάλοι, των δε ποδών δεν έφαίνοντο, επειδή ήσαν καλυμμένα με τις κάλτσες και τα παπούτσια…

Μάλιστα θέλησα νά τους ψηλαφήσω νά ιδώ αν πραγματικά τό σώμα ήτο μαλακό, ή μόνον ξηρό δέρμα καί οστά, αλλά δέν μου άφησε ό Γέρων και μου λέγει,
«μή βάλεις εσύ χέρι επί την οργήν του Θεού…»
Είς όλα όμως τα άλλα έβαλα μεγάλην επιμέλειαν, μόνον χέρι δέν έβαλα. Καί τότε διόλου δεν εδειλίασα, τώρα όμως, όταν τους ενθυμηθώ, ταράττεται ή ψυχή μου καί δεν ημπορώ ούτε νά κοιμηθώ ήμερόνυκτα ολόκληρα, ούτε νά φάγω δύο καί τρεις ημέρας, ενώ τότε όπου τους είδα ούτε έβαλα τίποτε εις τόν νουν μου…

Γράφω το παρόν, ίδια χειρί εις τάς 2 Μαρτίου 1964 εν τη Ιερά Μονή Ξενοφώντος, Γαβριήλ Ιερομόναχος Πνευματικός, από τό Ιβηριτικό Κελί «Γεννέσιον του Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστού Ιωάννου», του επιλεγομένου «Μαλάκι».

(Άγιορειτικόν Έγκόλπιον - Ήμερολόγιον τού έτους 2004)


ΟΙΚΤΡΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΩΝ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ…
Γι΄ αυτά τά τυμπανιαία και άλιωτα σώματα έχει διασωθεί το παρακάτω τραγικό περιστατικό:
« Κάποτε, μερικοί ημιονηγοί ( μουλαράδες ) ευρισκόμενοι σε ευθυμία και μεθυσμένοι, έβαλαν μεταξύ τους στοίχημα για το ποιος απ΄ όλους τους, ήταν πραγματικά γενναίος…
Το στοίχημα ήταν, ότι όποιος έχει το θάρρος και καταφέρει νά πάρει ένα από τά πτώματα αυτά και το φέρει στο μέρος πού πίνανε κρασί και διασκέδαζαν, θα κέρδιζε και ένα ανάλογο ποσόν !
Και πράγματι, βρέθηκε ένας τολμηρός και με το πιστόλι στο χέρι μετέφερε το απαίσιο και ταλαιπωρημένο εκείνο λείψανο κερδίζοντας το στοίχημα…
Η παράδοση αναφέρει ακόμη, ότι ένας προσκυνητής ευαίσθητος προφανώς, πλησιάζοντας και βλέποντας τά κατάμαυρα εκείνα και φουσκωμένα πτώματα, με τά ανακατεμένα μαλλιά, τά γαμψά νύχια, και με τά στόματα ανοικτά όπου μπαινόβγαιναν ποντικοί, τόσο φοβήθηκε πού έπαθε σόκ και ανακοπή της καρδιάς και πέθανε…
Το παραπάνω περιστατικό υπήρξε και η αιτία να απομακρύνουν τους αφωρισμένους από τον Νάρθηκα του Κοιμητηρίου καί να τους πάνε σε μια σπηλιά κάτω, στην παραλία της Ρουμανικής Σκήτης, κτίζοντας με λιθάρια την πόρτα και κάνοντας αγνώριστο το μέρος όπου και παραμένουν ακόμη…
Αυτά δυστυχώς υπήρξαν τά τραγικά αποτελέσματα συλλειτουργίας και συμπροσευχών Ορθοδόξων και Καθολικών στο Άγιο Όρος…

ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΑΝ;

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...

Αφορμή για τη συγγραφή του παρακάτω κειμένου έδωσε η ημερίδα (παρωδία) που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου του αυτού έτους από την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς. Ως γνωστόν οι υπέρμαχοι της δυνητικής ερμηνείας του ΙΕ Κανόνος τη ΑΒ Συνόδου, συχνά χρησιμοποιούν το επιχείρημα της μη αποτειχίσεως των σύγχρονων γερόντων (Παϊσίου, Πορφυρίου, Ιακώβου κ.α.) από την αίρεση του Οικουμενισμού και κατ’ επέκταση από τους εκάστοτε Πατριάρχες. Το αυτό επιχείρημα προτάθηκε και από έναν εισηγητή της εν λόγω ημερίδας τον π. Ιωάννη Φωτόπουλο. Με αυτό το κείμενο ευελπιστούμε να δώσουμε ικανοποιητικές απαν... περισσότερα »

Η Ιερά Σύνοδος των γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών της Ελλάδος για τον διωγμό της Μονής Εσφιγμένου

                               Πρός


Ἐξοχώτατον Ὑπουργὸν

Δημοσίας Τάξεως & Προστασίας τοῦ Πολίτου

κ. Νικόλαον Δένδιαν

Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77 ΕΝΤΑΥΘΑἘξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,


Ὡς Ἕλληνες πολίτες, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν μίαν εὐάριθμον μερίδα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, προσηλωμένη στερρῶς εἰς τὰ πατρῶα θέσμια τοῦ Γένους καὶ τῆς Ἀμωμήτου Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας, αἰσθανόμεθα μεγάλην ἀνησυχίαν ἀπὸ τὰ τεκταινόμενα ἐσχάτως ἐν Ἁγίω Ὄρει. Πάντοτε δι’ ἡμᾶς ὁ ἁγιορείτικος μοναχισμός ἀπετέλει πρότυπον καὶ διὰ τὸν ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους, οἱ πλεῖστοι δὲ τῶν ἡγετῶν καὶ τῶν Κληρικῶν τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν ἀγῶνος ὑπέρ τῶν πατρώων παραδόσεων μετὰ τὸ σχῖσμα τοῦ 1924 εἰς τὸν Ἑλλαδικὸν χῶρον ἦσαν ἁγιορεῖται. Ὡς ἐκ τούτου δὲν εἶναι δυνατόν νὰ μένομεν ἀδιάφοροι θεαταί τῆς καταφόρου ἀδικίας ἡ ὁποία ἐνεργεῖται εἰς βάρος τῶν γνησίων Ἐσφιγμενιτῶν Πατέρων ἀπὸ τοὺς ψευδεῖς τοιούτους.

Παραλείποντες τὰ πλείονα διὰ νὰ ἐπικεντρωθῇ ἡ προσοχή ἡμῶν εἰς τὸ φλέγον ζήτημα τοῦ παρόντος, δηλοῦμεν ὑμῖν ὅτι ἐκφράζομεν μεγάλην ἀνησυχίαν διὰ τὴν συνεχιζομένην διὰ δεκάτην ἡμέραν πολιορκίαν τοῦ ἀντιπροσωπείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου εἰς Καρυὰς Ἁγίου Ὄρους ἀπό Ἀστυνομικάς Δυνάμεις. Εἰς περίπτωσιν δὲ δυναμικῆς ἐπεμβάσεως διὰ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν γνησίων Ἐσφιγμενιτῶν πρὸς ἰκανοποίησιν τῶν καπριτσίων τῆς ψευδοῦς νεοσυστάτου ἀδελφότητος θέτομεν ὑμᾶς ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν ὑμῶν διὰ τὰς συνεπείας.

1. Τὸ κῦρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας θέλει τρωθεῖ ἀναπανορθότως. Καθῆκον τῶν Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν εἶναι ἡ προστασία τῶν φιλησύχων πολιτῶν ἀπό τὰ κακοποιά στοιχεῖα καὶ ὄχι ἡ ἐφαρμογή ἀδίκων διατάξεων πρὸς ἰκανοποίησιν τῆς ἰδιοτροπίας φιλονείκων ρασοφόρων. Τὰ ὄργανα τῆς τάξεως, Ἀστυνομικοί καί Λιμενικοί γιγνώσκουν τὴν αλήθειαν (ποῖοι οἱ ἀληθεῖς καὶ ποῖοι οἱ ψευδεῖς Ἐσφιγμενῖται) καὶ διὰ τοῦτο γνωρίζετε καλῶς ὅτι δὲν θὰ εὑρῇτε προθύμους ἀστυνομικούς διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἀδίκων διαταγῶν. Ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἔρχονται ἐκ τῶν ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους Τμημάτων, δὲν ἀργοῦν νὰ συνειδητοποιήσουν τὶ συμβαίνει. Πάντως, ἡμεῖς ἀδυνατοῦμεν νὰ διανοηθῶμεν ὄργανα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας νὰ ἀποτολμοῦν νὰ βιαιοπραγήσουν κατὰ Ὀρθοδόξων Μοναχῶν, ἀγαπώντων τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν Πατρίδα καὶ νυχθημερόν προσευχομένων διὰ τὸ Γένος ἡμῶν. Καὶ ἂν ὅ μὴ γένοιτο συμβῇ τοιοῦτον τί, τό βάρος τῆς πολιτικῆς εὐθύνης θέλει φέρει ἡ ὑμετέρα Ἐξοχότης ἀλλὰ καὶ σύσσωμος ἡ παροῦσα κυβέρνησις.

2. Ἡ φήμη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καὶ εἰδικώτερον τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος θέλει ἀμαυρωθῇ καὶ εἰς περίπτωσιν βιαιοπραγιῶν εἰς τὸ ἀντιπροσωπεῖον, τὸ προσωνύμιον «Ἱερὰ» τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος εὐκόλως θὰ προξενεῖ συνειρμοὺς ὁμοιότητος μετὰ τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως, ἥς τὰς μεθόδους πλέον θὰ ἀρχίσῃ νὰ μιμεῖται. Ἀπευχόμεθα τοῦτο, διότι θέλομεν νὰ πιστεύωμεν ὅτι ὑπάρχουν συνετοί καὶ σώφρονες μεταξύ τῶν ἀντιπροσώπων τῶν Ἱερῶν Μονῶν.

3. Ἡ πατρίς ἡμῶν θέλει ζημιωθεῖ τὰ μέγιστα. Διότι πῶς θὰ δυνάμεθα νὰ ἐγκαλῶμεν ἄλλας γειτονικάς χώρας διὰ τὴν ἐλλειπὴ των προσήλωσιν εἰς τὰ ἰδανικὰ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἐὰν ἡ πατρὶς ἡμῶν δεικνύει τοιαῦτα εἰδεχθῇ δείγματα θρησκευτικῶν διώξεων. Ἂν σπεύσετε νὰ ἀντιτάξετε ὅτι πρόκειται περὶ νομίμων διαδικασιῶν καὶ ἐφαρμογῆς νομίμων ἀποφάσεων σᾶς ἀπαντῶμεν ἐκ προοιμίου ὅτι καὶ οἱ γείτονες ἡμῶν μέσω νομίμων διαδικασιῶν (κατὰ τοὺς ἰδικοὺς των νόμους) ἐφαρμόζουν τὰς διώξεις: α) Ἡ φίλη καὶ σύμμαχος Τουρκία, διὰ νόμου ἀπηγόρευσε τὴν λειτουργίαν ἰδιωτικῶν πανεπιστημίων (ἀπαγόρευσις ἡ ὁποῖα ἄλλωστε ἰσχύει καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα διὰ συνταγματικῆς διατάξεως, μάλιστα) καὶ διὰ τοῦ νόμου τούτου ἔκλεισε τὴν θεολογικὴν σχολήν τῆς Χάλκης. β) Οἱ Σκοπιανοί ἔκλεισαν εἰς τὴν φυλακήν τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀχρῖδος Ἰωάννην κατ’ εφαρμογήν δικαστικῶν ἀποφάσεων Σκοπιανῶν Δικαστηρίων. Τὶ πιέσεις θὰ ἀσκήσῃ ἡ Κυβέρνησις ὑμῶν εἰς τὰς χῶρας αὐτὰς διὰ τὴν παῦσιν τῶν θρησκευτικῶν περιορισμῶν καὶ διώξεων; Ἡ τυχόν βιαία ἐπέμβασις ὑμῶν εἰς τὸ ἀντιπροσωπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου θὰ παραδώσῃ ἀνέλπιστα ἐπιχειρήματα εἰς τὰς ἀντιπάλους πλευράς.

Ὅθεν ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τὰ προηγούμενα, σᾶς καλοῦμεν ὅπως ἀπέχετε ἀπό κάθε σκέψιν διὰ βιαίαν ἀπομάκρυνσιν τῶν γνησίων Ἐσφιγμενιτῶν Πατέρων ἀπὸ τὸ ἀντιπροσωπεῖον τῆς Μονῆς.

Τῇ ἐντολῆ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου
† Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος

Υ.Γ. Ἀντί ἐγγράφου ἀπαντήσεως προτιμοῦμεν τὴν ἔμπρακτον διὰ τῆς ἀπομακρύνσεως τῶν Ἀστυνομικῶν Δυνάμεων ἀπό τὸ ἀντιπροσωπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου.

Κοιν.:
1. Ἐξοχώτατον κ. Ὑπουργὸν Ἐξωτερικῶν
2. Πολιτικόν Διοικητὴν Ἁγίου Ὄρους
3. Γενικὴν Γραμματεῖαν Θρησκευμάτων
4. Ἱερὰν Μονήν ἘσφιγμένουΣτις 29-7-2013 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών της Ελλάδος Υπό του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Καλλινίκου και των αδελφών επισκόπων αυτού απέστειλε επιστολή εις τον πρωθυπουργό . Αντώνη Σαμαρά...

Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,

Διαμαρτυρώμεθα ἐντόνως διὰ βιαίαν ἐπίθεσιν ἀστυνομικών δυνάμεων εἰς τὸ ἀντιπροσωπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου εἰς Καρυάς Ἁγίου Ὄρους καὶ ἐπικείμενον παγκόσμιον διασυρμόν τῆς χώρας μας.

Καλοῦμεν τὴν Ὑμετέρα Ἐξοχότητα ὅπως παρέμβη διὰ παῦσιν ἐπιθέσεως.

Τῇ ἐντολῆ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου
† Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος